Dohoda o obchodních podmínkách

I. Všeobecně
Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále též "VOP") platí pro všechny smluvní vztahy vzniklé mezi společností Typo&Type s.r.o., Chudenická 1059/30, 102 00 Praha 10 - Hostivař, IČ: 063 32 269 jako prodávajícím (dále jen "prodávající") a kupujícím. Smluvní strany mohou změnit, vyloučit či doplnit některá ustanovení těchto VOP pouze písemnou dohodou obou stran (např. v kupní smlouvě) s tím, že ostatní ustanovení VOP zůstávají pro smluvní strany nadále v platnosti. Smluvní strany se dohodly, že na smluvní vztahy učiněné s odkazem na tyto VOP se v zahraničním obchodě použijí též vykládací pravidla INCOTERMS 2011, nestanoví-li konkrétní smlouva jinak.

II. Vznik smluvního vztahu, dodávka, odstoupení od smlouvy
1. Na základě nezávazné nabídky prodávajícího učiní kupující písemnou objednávku zboží, ve které bude zboží nezaměnitelně specifikováno. Prodávající si vyhrazuje právo rozhodnout o potvrzení objednávky, a to i pouze částečně. Kupní smlouva je mezi stranami uzavřena doručením písemného potvrzení objednávky ze strany prodávajícího kupujícímu. Za písemné potvrzení objednávky se považuje též zaslání proforma faktury nebo podepsané kupní smlouvy kupujícímu ze strany prodávajícího. Potvrdí-li prodávající objednávku kupujícího pouze částečně nebo učiní-li jiné změny, výhrady, dodatky či omezení objednávky (dále jen "modifikovaná objednávka"), považuje se tato modifikovaná objednávka za nový návrh na uzavření smlouvy, která musí být znovu potvrzena kupujícím. K uzavření kupní smlouvy dojde doručením písemného potvrzení modifikované objednávky ze strany kupujícího prodávajícímu. Za změnu objednávky se dále nepovažuje upřesnění na základě technické specifikace prodávajícího.
2. Požadavek ze strany kupujícího na dodatečnou změnu uzavřené kupní smlouvy, který prodávající po prověření stavu výroby odsouhlasil, podléhá administrativnímu poplatku ve výši 200,- Kč.
3. Dodávka (jejíž součástí je faktura a dodací list) se uskutečňuje v množství, druhu, provedení jakosti na základě písemné objednávky kupujícího, resp. na základě písemně potvrzené objednávky prodávajícím (pokud si to kupující vyžádá). Převzetím dodávky (jejíž součástí je faktura a dodací list) služeb,výkonů,služeb nebo zboží kupující uznává svůj dluh vůči prodávajícímu co důvodu a výše a zároveň se faktura považuje za doručenou.
4. Odstoupit od písemně potvrzené objednávky (tedy smlouvy dle čl.ll.VOP) nebo již dodané objednávky lze pouze v případech stanovených obchodním zákoníkem. Od již dodané dodávky nelze odstoupit, pokud bylo dodané zboží upraveno dle přání kupujícího. Odstoupení od smlouvy musí být podáno v písemné formě. Souhlas s odstoupením kupujícího od smlouvy musí prodávající písemně odsouhlasit a stává se účinným po zaplacení vzniklé náhrady škody, včetně účelně vynaložených nákladů a ušlého zisku, v případě odstoupení od smlouvy na straně kupujícího před expedicí dodávky se kupující zavazuje uhradit prodávajícímu smluvní pokutu a to:
a) ve výši 20 % z ceny objednávky pokud k odstoupení došlo ve lhůtě delší než 10 dnů před termínem expedice dodávky
b) ve výši 30 % z ceny objednávky pokud k odstoupení došlo ve lhůtě kratší než 10 dnů před termínem expedice dodávky Úhradou smluvní pokuty není dotčeno právo prodávajícího se domáhat náhrady škody, s čímž je kupující srozuměn.

III. Katalogy, vzorky, ceny a doklady vztahující se ke zboží
1. Nabídka výrobků prodávajícího vychází z platných katalogů, vzorků prezentovaných na výstavách, prodejnách prodávajícího nebo zaslaných na vyžádání kupujícímu, spolu s předloženou cenovou nabídkou prodávajícího obvykle formou ceníku s uvedením dodací parity, slev a/nebo přirážek. Nákresy, váha a rozměry zboží uvedené v katalozích jsou pouze informativní, pokud nejsou výslovně označeny jako závazné v písemné dohodě obou stran.
2. Ceny jsou uváděny bez DPH v příslušné měně, kterou stanoví prodávající pro prodej v každé jednotlivé zemi, pokud není výslovně uvedeno, že se jedná o cenu bez DPH. Při prodeji do členské země EU včetně České republiky se k ceně připočítává DPH ve výši podle platných zákonů v místě prodávajícího (Česká republika). Plnění v EU mimo Českou republiku může být osvobozeno od platby české DPH, pokud kupující při objednávce předloží své IČ, DPH a potvrdí umístění zboží v EU.
3. Zboží bude kupujícímu dodáno na základě kupní smlouvy.
4. Telefonické objednávky budou vyřízeny jen na plné riziko kupujícího. Veškeré písemné objednávky (dopis, fax, e-mail) jsou závazné. Kupující se zavazuje odebrat jím objednané zboží (mimo event. reklamaci) i v případě splnění před určeným termínem.

IV. Dodací lhůty, způsob dodání, neodebrání zboží
1. Dodací lhůty stanovené kupujícím v objednávce jsou přibližné a pro prodávajícího nezávazné. Závazná je dodací lhůta sjednaná v potvrzení objednávky (kupní smlouvě, proforma faktuře - viz. čl. II. VOP). Dodací lhůta je splněna dnem odeslání zásilky, dnem vyskladnění zboží ze skladu prodávajícího nebo dnem připravení zboží k převzetí kupujícím nebojím pověřeným dopravcem. Tímto dnem také vzniká právo prodávajícího fakturovat. Prodávající si vyhrazuje právo expedovat zboží jinak připravené k expedici do 3 dnů od splnění závazků kupujícího podle čl. V. VOP. Prodávající je oprávněn k částečným dodávkám zboží. Dodací lhůty se prodlužují v případě neočekávaných, prodávajícím nezaviněných skutečností, jako např. neočekávané zásahy vyšší moci, stávky a další překážky, které se nedají prodávajícím ovlivnit. Toto platí i v případě, jestliže tyto okolnosti nastanou u dodavatelů prodávajícího. V tomto případě je uplatnění finančních nároků z důvodu prodlení vůči prodávajícímu vyloučeno. Škody vzniklé z důvodu prodlení dodání zboží lze uplatnit pouze do výše hodnoty zboží v prodlení.
2. Prodávající si vyhrazuje právo určit způsob dodání zboží. Pokud není písemně sjednáno jinak, jde úhrada dopravného k tíži kupujícího. Dopravní pojištění se uzavře na základě písemného požadavku v objednávce, a to k tíži kupujícího. Kupující přebírá nejpozději odesláním zboží (předáním zboží k přepravě) veškerá rizika vzniku škod na zboží. Odlišná ujednání lze písemně upravit v kupních smlouvách, zejména odvoláním na dodací paritu podle INCOTERMS 2011.
3. Smluvní strany se dohodly, že pokud kupující zakoupené zboží nepřevezme do 21 dnů ode dne sjednaného v kupní smlouvě, příp. kdy byl písemně, telefonicky nebo faxem k odběru prodávajícím vyzván (dále jen neodebrané zboží), může prodávající od kupní smlouvy odstoupit a toto zboží prodat jiné osobě. Kupujícímu pak nevzniknou žádné nároky na náhradu škody např. ušlý zisk apod. Písemné odstoupení musí být doručeno druhé smluvní straně. Za neodebrané zboží po odstoupení od smlouvy ze strany prodávajícího je prodávající oprávněn fakturovat kupujícímu smluvní pokutu ve výši přijaté zálohy jinak 50 % hodnoty neodebraného zboží uvedené v kupní smlouvě.
4. V případě, že došlo k následnému odběru neodebraného zboží a prodávající dosud nevyužil práva odstoupení dle předchozího bodu, je prodávající oprávněn požadovat na kupujícím smluvní pokutu ve výši 1% z hodnoty tohoto zboží za každý den prodlení přesahující 21 dnů, nejméně však 1000,- Kč tímto není dotčen nárok na náhradu škody.
5. Smluvní pokuty jsou splatné dnem doručení faktury a lze je započíst s přijatou zálohou a nebo jiným obdrženým plněním od kupujícího.
6. Zdrží-li se odeslání dodávaného zboží na přání kupujícího, nebo není-li dodávka včas odvolána, je prodávají za vyloučení vlastního ručení oprávněn zboží uskladnit dle řádného uvážení, a to na náklady kupujícího a jeho nebezpečí a započítat ji jako dodanou ze skladu.

V. Úhrada - platba zboží
1. Pro veškeré platby platí zde dohodnuté podmínky. Splatnost faktury je 14 dnů, pokud není v textu kupní smlouvy stanoveno jinak (u bezhotovostních plateb je rozhodující den připsání částky na účet prodávajícího). Při první dodávce může prodávající požadovat zaplacení kupní ceny předem či na dobírku, eventuelně požadovat zálohu na základě vystavené proforma faktury. U objednávek, které jsou zadávány do výroby, může prodávající požadovat zálohovou úhradu minimálně 50% z celkové hodnoty objednávky. Doplacení kupní ceny můžeme požadovat před expedicí zboží. V případě prodlení s úhradou faktury ze strany kupujícího, je prodávající oprávněn bez předchozího upozornění účtovat smluvní pokutu výši tři promile z celkové dlužné částky za každý den prodlení a ve výši 0,1 % smluvní úrok. Tímto není dotčen případný nárok na náhradu škody. Administrativní správa nezaplacené pohledávky je zpoplatněna k tíži kupujícího protože ji způsobil a je nad rámec řádného obchodního vztahu.
2. V případě prodlení s úhradou splatné faktury více než 5 dní, vzniká prodávajícímu právo další dodávky dle uzavřených kupních smluv pozastavit do období úhrady dlužných plateb a právo požadovat platby za další dodávky předem či v hotovosti při odběru zboží. Toto ustanovení má přednost před odchylnou úpravou v jednotlivých kupních smlouvách uzavřených mezi smluvními stranami.

VI. Výhrada vlastnického práva
Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího teprve úplným zaplacením kupní ceny dle kupní smlouvy. Úhrada se má za uskutečněnou připsáním částky na účet prodávajícího. Zachování výhrady vlastnického práva ve prospěch prodávajícího zůstává i při dalším prodeji kupujícím třetí osobě a nebo jeho případné další zpracování kupujícím nebo třetí osobou. Kupující se zavazuje s tímto seznámit svého odběratele.

VII. Reklamace, záruční lhůty
1. U veškerých zásilek musí kupující písemně potvrdit převzetí a bezprostředně po obdržení zkontrolovat správnost dodaných položek, jejich úplnost a případné viditelné poškození vzniklé přepravou. Zjištěné vady musí být vyznačeny na doručovací list a potvrzeny dopravcem, jinak nebudou uznány. Ostatní vady zjištěné po rozbalení zboží musí kupující ihned písemně oznámit prodávajícímu.
2. Nároky kupujícího z vad zboží vyplývají v případě nepodnikatelů z příslušných ustanovení občanského zákoníku České republiky a reklamačního řádu prodávajícího.

VIII. Rozhodné právo, příslušnost soudu, místo plnění
1. Rozhodujícím právem je právo České republiky. Uplatnění Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží posledního znění není vyloučeno. Smluvní strany se dohodly ve smyslu § 89 a OSŘ, že místně příslušným soudem v prvém stupni je pro obě smluvní strany v případě obchodních sporů Krajský soud v Praze.
2. Pokud se některé ustanovení VOP dostane do rozporu s obchodním zákoníkem České rep., platí příslušná úprava obchodního zákoníku, ostatní články VOP zůstávají nedotčeny.
3. Místem plnění je pro všechny vztahy vznikající mezi smluvními stranami sídlo prodávajícího.

IX. Mlčenlivost o smluvních vztazích
1.Smluvní vztah je obchodním tajemstvím. I po ukončení trvá pro obě smluvní strany povinnost mlčenlivosti o skutečnostech, které se dozvěděli z obchodních vztahů, zejména o jejich obsahu, nákladech a dalších skutečnostech vázaných k subjektům smluvních vztahů. Mlčenlivosti lze (kromě zákonných důvodů) zbavit svého smluvního partnera jen písemným prohlášením. V případě porušení mlčenlivost smluvním partnerem vzniká prodávajícímu nárok na smluvní pokutu ve výši třicetitinásobku ročního vzájemného smluvního obratu se smluvním patnerem, tímto není dotčen nárok na náhradu škody.

X. Udělení souhlasu Kupující tímto uděluje souhlas prodávajícímu s využitím své elektronické adresy a kontaktu za účelem šíření obchodních sdělení a ostatní komunikace elektronickými prostředky. Kupující může pro každý jednotlivý akt elektronické komunikace jej jednotlivě odvolat.

XI. Závěrečná ustanovení a platnost
1. Podpisem kupní, případně jiné obdobné smlouvy nabývají VOP účinnosti mezi smluvními stranami a smluvní partner potvrzuje, že se seznámil s jejich obsahem, souhlasí s nimi a přijímá je.
2. S údaji, získanými z obchodního styku, je nakládáno ve smyslu Zákona o ochraně osobních údajů.
3. Tyto všeobecné obchodní podmínky vstoupily v platnost dne 1. 9. 2017

Zpět na hlavní stranu